16 październik 2020 r. Katowice 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

  1. Zasady działania PPK – informacje ogólne
   1. Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
   2. Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
  2. PPK od strony pracowniczej
   1. Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
   2. Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
   3. Rezygnacja z PPK – zasady
  3. Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK
   1. Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
   2. Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
   3. Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
   4. Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
   5. PPK a RODO – problematyka ochrony danych osobowych
   6. Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
   7. Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie zatrudnienia
  4. Zasady finansowania PPK
   1. Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
   2. Wpłata powitalna i dopłata roczna
   3. Zasady ustalania wpłat dodatkowych
   4. Podstawa wymiaru wpłat na PPK
   5. Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
   6. Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
   7. Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
  5. Wypłaty środków zgromadzonych w PPK
   1. Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
   2. Wypłata w związku z ciężką chorobą
   3. Finansowanie wkładu mieszkaniowego
  6. Środki w ramach PPK a śmierć pracownika
   1. Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
   2. Osoba uprawniona po śmierci pracownika
   3. Środki PPK a masa spadkowa
  7. Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK
   1. Uprawnienia PIP związane z PPK
   2. Kary

 

Karta zgłoszenia na szkolenie