26 marca 2021 r. on-line 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE

 1.  Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2021 w kontekście zapisów Tarczy antykryzysowej
  a. obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów
  b. odpisy na pracowników niepedagogicznych
 2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,
  a. Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
  b. Emeryci i renciści (zasady korzystania),
  c. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
  d. Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
  e. Zasady podziału środków ZFŚS
 3. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS
  a. Pojęcie działalności socjalnej
  b. Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
  c. problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
  d. Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
  e. Pożyczki mieszkaniowe
 4.  Kryteria przyznawania świadczeń
  a. Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
  b. Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
  c. Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
  d. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
  e. Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.) w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych
 5. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS
  a. Zbieranie danych osobowych,
  b. Dokumentowanie sytuacji socjalnej,
  c. Okres przechowywania dokumentacji
 6. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych
  a. Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią
  b. Interpretacje izb skarbowych
  c. Kontrole ZUS
 7.  Często występujące nieprawidłowości w regulaminach ZFŚS
  a. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
  b. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych
 8.  Odpowiedzi na pytania uczestników

Karta zgłoszenia na szkolenie