Kancelaria Prawna LEX działa od 2009 r. Jej założycielem i właścicielem jest Dariusz Dwojewski – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Tematem rozprawy doktorskiej jest „Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem w publicznej szkole lub placówce oświatowej.”

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi ogólnopolskimi ośrodkami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest trenerem w renomowanych instytucjach, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty z tematyki obejmującej czas pracy, zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie stosunków pracy. Zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych regulaminów i procedur, w tym antymobbingowych.